اشتباهات معامله‌ گران زمان افت قیمت کنترل احساسات و پرهیز از انجام کارهای هیجانی یافتن پایین‌ ترین نقطه قیمت فروش کوین‌ فعلی برای خرید کوین در حال افزایش

اشتباهات معامله‌ گران زمان افت قیمت کنترل احساسات و پرهیز از انجام کارهای هیجانی یافتن پایین‌ ترین نقطه قیمت فروش کوین‌ فعلی برای خرید کوین در حال افزایش