جدایی پی پال paypal . ویزا کارت visa card . مستر کارت mastercard . ای بی Ebay تحت فشارهای قانون گذاران و مقامات اقتصادی آمریکا از انجمن لیبرا

جدایی پی پال paypal . ویزا کارت visa card . مستر کارت mastercard . ای بی Ebay تحت فشارهای قانون گذاران و مقامات اقتصادی آمریکا از انجمن لیبرا