پذیرفته شدن بلاکچین توسط بانک ها و ایجاد بانک داری نوین فناوری در سیستم های بانکی سیستم های بانکی سنتی برای تسریع روند تراکنش های مالی و کاهش هزینه ها