ادعای مدیر عامل ریپل در مورد پذیرفته شدن بلاکچین توسط بانک ها و ایجاد بانک داری نوین

مدیریت سرمایه گذاری مطلبی است که آموزش دیدن و رعایت آن نسبت به هر مساله ای در بازار های مالی اولویت دارد. در مورد مدیریت سرمایه دز بازار های مالی کتاب های بسیاری